Goralsko-slovenský slovník z obce Hladovka a Suchá Hora

K samotným frázam sa v slovníku dostanete po výbere začiatočného písmena.

Slovník obsahuje zásobu slov goralského nárečia z obce Hladovka a niekoľko slov z obce Suchá Hora. Pre lepšiu predstavu výslovnosti je k jednotlivým goralským výrazom doplnená aj ich zvuková podoba a v budúcnosti by mala byť doplnená aj o ich obrazovú formu (viď slovo goralský výraz čupaska...)
Ide o jeho prvú verziu, takže sa jeho podoba môže časom meniť, budú sa dopĺňať slová, spresňovať ich význam, dopĺňať obrazové prílohy...
Momentálne obsahuje 2676 goralských výrazov, alebo slovných spojení z Hladovky a Suchej Hory.

Hlásku o, ktorá sa v slovníku používa vyslovujeme ako hlásku medzi u a o - viac u:
vo̲z = voz

ko̲ň = kôň 

go̲ra = hora

žro̲dlo = žriedlo (prameň)

atď.

V goralských nárečiach sa vyslovuje aj hláska y v slovách, ako napr. rybamlyn,

mys = myš

dysc = d-sc = dážď

pytač = pýtať

Hláska y sa často používa aj namiesto iných hlások, a to za ie, (e) a i, napr. 

poľyfka = polievka

bicysko = bičisko

Dalo by sa povedať, že výslovnosť hlásky y sa približuje k Ruskému jery. Ešte lepšie by sme charakterizovali jeho výslovnosť tak, že by sme hlásku v slove, za ktorým je y napísané, vyslovili ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, c ako c, nie ce atď.) a y by sme nevyslovili - napríklad slovo 
byl = b-l = bol

dysc = d-sc = dážď

sycy = s-c- = všetci

 

 Slovník v rokoch 2019-2023 nahovorila Renáta Jurčiová (1986)