Džadek s babkom dobře zyľi,
halupke ši postavjyľi.
Džadek kihno̲l, babka perdla,
halupka še im ozysla. 

Ňegňyvaj še, gňyvusku,
pojedžeme na vo̲zku,
Zapřongňeme dva kotki,
pojedžeme do čotki.

Jedna deska, dve deski,
ňeber Gusto Terezki,
bo Terezka zla baba,
vyskakuje jak žaba.

1.
Zašvjyč ze mi slonecko,
upecem či jajecko,
podom či go na dasek,
poda či go panasek.

2.
Slonecko mi čcjyčylo,
jajecko še upeklo,
vlozylak go na dasek
a zjad mi go panasek.

3.
Slonecko še gňyvalo,
ze jajka ňedostalo,
za hmury še skovalo
a žimny dysc poslalo.

1.
Koša, koša, košany,
pojedžeme do mamy
a od mamy do taty,
jest tam džadek bogaty. (SH) 

2.
Koša, koša, košany,
pojedžeme do mamy
a od mamy do taty,
jest tam pesek kudlaty.

Poslala me babka
s Fiľipkem na jabka
a Fiľipek popod ľipek
poosypal jabka.

Peter, Pavel gřiby šeje,
švjynty Jan še š ňego šmeje.
Švjynty Jaňe ňešmjyjze še,
tu mas gřiby, najydzze še.

Tak, tak, šala baba mak.
Našala go štyry medze,
teraz š ňego moskaľ pece.

Tu me boľi, tu me es,
tu me uzrel carny pes.
Uzrel me o̲n v koľano,
bedže me to boľalo.

V nasledujúcej sekcii sa nachádza niekoľko textov (príbehy, rozprávania, modlitby, vinše, príslovia, porekadlá, a pod.). Sú napísané jednoduchou formou, často ide o prepis z magnetofónových nahrávok tak, ako boli nahrané pri zhromažďovaní materiálov pre rôzne dakalárske, diplomové práce.... Texty neprešli jazykovou korektúrou na fonetickou transkripciou.

Ušňijze mi, ušňi,
aspoň jeden šňicek,
dy če přidže ľuľač
z ňeba aňolecek.

Ušňijze mi, ušňi,
zepňi ši rencycki,
dy še či přišňijo
z ňeba jaňo̲lecki.

Ušňijze mi, ušňi,
aľebo urošňi,
bo še mi ty přidas
s poľa gonski přignač.

Ušňijze mi, ušňi,
ľebo mi urošňi,
dy še mi ty přidas,
vodžicki mi podas.

Ušňijze mi, ušňi,
Pan Jezus če ušňi.
Švjynty Jan zobudži,
pudžeme do ľudži.

Ľuľajze mi, ľuľaj,
šive ocka stuľaj,
stuľaj do ko̲pecki,
bo mamicka precki.

Či, čiči, či, čiči,
spaly by mi ocy,
spaly by oboje,
i moje, i tvoje.

Ľu-ľu, ľu-ľu, ľu-ľu,
kolysem srajduľe,
srajduľa ňekce spač,
mušim jo kolysač.

Ľuľuľu, ľuľuľu,
kolyska z marmuľu,
podnoski z olo̲fka
kolysče anjolka.

Kolysze še, kolys,
kolysecko sama,
co ja če odyjdem,
kany bedem kčala.